//آیا نظر سازمان بهداشت جهانی در مورد استفاده کنندگان از ماسک تغییر کرده؟

آیا نظر سازمان بهداشت جهانی در مورد استفاده کنندگان از ماسک تغییر کرده؟

🔹رئیس سازمان بهداشت جهانی، چهارشنبه ۱۳ فروردین در آخرین سخنان خود تاکید کرده: اولویت سازمان بهداشت جهانی دسترسی کادر درمان به تجهیزات محافظت شخصی ضروری، شامل ماسک‌های پزشکی و تنفسی است/سازمان بهداشت جهانی استفاده از ماسک‌های پزشکی را برای مبتلایان به کرونا و مراقبان آن ها توصیه می‌کند
🔹به این ترتیب مشخص است که شایعه لزوم استفاده همه مردم از ماسک صحیح نیست.

همرسانی خبر