//از جولان داروهای تقلبی تا نسخه های طب اسلامی

از جولان داروهای تقلبی تا نسخه های طب اسلامی

کرونا بازار سوداگری جدیدی راه انداخته است و اگر برای عدهای غم نــان و جان دارد برای عدهای هم آب و هم نان داشته اســت و بازار سوداگری را حسابی داغ کرده است. اما آنچه می‌تواند کاسبی این گروه را به خطر اندازد هوشیاری جامعه و نظارت بیشتر متولیان امر است. همچنین افزایش آگاهی جامعه درباره کروناویروس راهی است که می‌تواند از تب و تــاب بکاهد و آن را بــرای مقابله با بیماری آمادهتر سازد. جوالن کرونا در کشور موجب شد تا سوداگری جدیدی سوار بر کرونا در کشور ایجاد شود، کسب و کاری که بر روی نگرانی‌ها و ترس خانواده مبتالیان کرونا بنا می‌شــود و از کوچه پس کوچههای ناصر خسرو سر در می‌آورد. سوداگری با داروهای تقلبی و گاه بی‌فایــدهای که جز هزینهای ســنگین ثمر دیگری برای خانواده مبتالیان ندارد. روند رشــد ابتال و قربانیان کرونــا در چند ماه اخیر حاکی از این است که هنوز داروها اثربخشی چندانی ندارنــد و درباره نــوع دارو و روند درمان، پروتکل بهداشتی نه تنها در ایران که در هیچ کشور دیگری تدوین نشده است و تنها برای کنترل این ویروس چموش، داروهایی پیشنهاد می‌شود. ســیدعلی فاطمــی، نایــب رئیــس انجمن داروســازان ایران با بیان اینکه این روزهای برخی داروها بــرای درمان کرونا پیشــنهاد می‌شــود، می‌گوید: تاکنون هیچ دارویــی برای درمان کرونا ساخته نشــده و تمامی داروها برای درمان دیگر بیماریهــا در درمــان روند کرونا بــه کار گرفته می‌شــود هرچند هم اکنون با آزمایشهای انجام شده دانشمندان پی بردند که برخی داروها در روند درمان کرونای جدید تاثیرگذار هستند. فاطمی تاکید می‌کند: برخــی داروها در روند درمان کرونا ضد ویــروس و کاهش دهنده عالئم بیماری هستند. برای مثال داروهای فاویپیراویر و رمدسیویر ضد ویروس هستند. فاویپیراویر برای درمان آنفلونزا طراحی شده است. رمدسیویر هم برای کرونا ویروسها ساخته شده و بر روی کووید ۱۹ هم تاثیرگذار است. به گفته نایب رئیس انجمن داروســازان ایران اکنون فقط دو داروی ضد ویــروس فاویپیراویر و رمدسیویر برای درمان کرونا وجود دارد که زمینه تولید داخلی آن هم فراهم شده است. با این حال خبرهایی در بــاره گرانی و کمیابی یا تقلبی بودن برخی داروهــای موجود به گوش می‌رسد. قیمتهای سرسام آوری که گزارشهای میدانی خبــر از آن می‌دهد: رســیژن ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، رمدســیویر تا ۴۰۰ میلیون. هر چند در مشهد رمدســیویر را با وعده اصل بودن، بین ۲۰ تــا ۴۵ میلیون قیمــت می‌دهند و تاکید می‌کنند آمپول رفالکس معده نیست که در بازار به نام رمدسیویر فروخته می‌شود.این در حالی است که محمدرضا شانهساز، رئیس سازمان غذاوداروی وزارت بهداشت، مدتی پیش ضمن هشدار درباره نمونههای تقلبی داروی »رمدسیویر« اعالم کرده بود: این دارو در بازارســیاه با قیمتهای نجومی به فروش می‌رســد. او گفته بود: نمونههای زیادی به دست ما رسیده است که اصال رمدسیویر نیست، بلکه یک داروی دیگر بوده اســت کــه جلد آن را تغییر دادهاند و بهجای رمدسیویر عرضه می‌کنند. نکته مورد تاکید دیگر وی این بود که: »باوجود این دردسرها، اثربخشی این دارو را کمیته علمی تایید نکرده است و پزشکان باید از تجویز آن خودداری کنند.«ورای نیاز به داروها برای درمان مبتالیان، اســتفاده خودســرانه از داروها نیز موجب شده تا بازار دالالن دارو داغ شود. کیانوش جهانپور در این باره با بیان اینکه مصرف خودســرانه داروها بدون تجویز پزشک به شکل کلی برای بیماران مشکل آفرین اســت، می‌گوید: داروهای موجود در بازار سیاه عمدتا با اطلاع دقیق جعلی است. این داروها با هزینه گزاف به فروش رفته و نه تنها اثر بخشــی ندارد بلکه تهدید جدی برای سالمت است.افزون بر او، فاطمــی درباره تبلیغات تجــاری در زمینه داروهای خاص و تاثیر این اقدامات در افکار عمومی می‌افزایــد: در برخی از مصاحبه هــا توصیه های پزشکان به نســخه تبدیل می‌شــود. در شرایط کنونی کم نیســتند افرادی که به توصیه پزشکان دهها میلیون تومان بــرای داروهای تقلبی هزینه کرده اند. برای مثال هم اکنــون در فضای مجازی داروهای متعدد در زمینه درمان کرونا تبلیغ شده است. باید دانست که تمامی این داروها تقلبی است و تاثیرگذار نیست. به گفته او در این شرایط از جیب بیمار هزینه گزاف صرف میشــود، اما فرد نه تنها معالجه نمی‌شود، بلکه وضعیتش وخیمتر خواهد شد. این پزشــک داروســاز تاکید کرد: مردم باید هوشیار باشند و فقط از سایتهای وزارت بهداشت برای کسب اطالعات درباره داروها استفاده کنند. پزشکان نیز باید بدانند که هر گونه توصیهای باعث التهاب در جامعه می‌شود. مدعیان طب اسلامی تبلیغات تجــاری در زمینــه داروهای خاص تنها محدود به پزشــکان نیســت بلکه مدعیان طب ســنتی و اســامی هم در این میان دست به کار شدند. اوج گرفتن کرونا موجب شد تا طبیبان اسلامی به عرصه بیایند و تحلیلهای خود را از این بیماری ارائه دهند. چنانچه روازاده کرونا را سلاح بیولوژیکی نامیده بود که در ادامه فشار حداکثری علیه ایران به کار گرفته شده اســت. علاوه بر این تحلیلها، نســخه های درمانی متعددی از داروی امام کاظم، زنجبیل، روغن بنفشه و سیر نیز تجویز کردند. چنانچه عباس تبریزیان روحانی که خود را بنیانگذار طب اسلامی می‌نامد، اعالم کرده بود که درمان کرونا سخت نیست، اما بشر سواد آن را ندارد. او گفته بود که بهترین پیشــگیری و درمان کرونا »همان داروی امام کاظــم و داروی جامع امام رضا با عسل و سیاه دانه است.« تبریزیان که مدتی پیش کتاب هاریسون را به آتش کشید تا به این شیوه تقابل خود با طب مدرن را به نمایش بگذارد به تازگی هم ادعا کرده اســت انتقال ویروس کرونا در مــردان از طریق هوا وجود ندارد! وی دلیلی برای اثبات ایــن ادعا ارائه نکرده اســت. تبریزیان در کانال خود مدعی شده است: »در مردان انتقال و ســرایت از راه هوا و از شخصی به شخص دیگر اصال وجود ندارد و این امر مختص بانوان است و صرفا سرایت از خانمها به آقایان و آن هم در صورت تماس نزدیک محقق می‌شود. پس احتماال اگر فقط خانمها از ماسک استفاده کنند، در جلوگیری از پیشرفت کرونا کافی است و آقایان نیازی به استفاده از ماسک ندارند. « مدعیان طب اسلامی در حالی در شلوغ بازار کرونایی می‌تازند که سالهاست وزارت بهداشت درباره ”طب اسلامی“ و برخی مدعیان طب سنتی هشدار می‌دهد، اما این طیف قدرتمند با تبلیغات وســیع خود نفوذ زیادی در افــکار عمومی پیدا کردهاند.طبیبان اســامی گروهی هستند که با برنامه های پیشگیری و درمانی طب مدرن از جمله واکسیناســیون، درمان و دارو، عملهای جراحی و ... به شــدت مخالفت می‌کننــد و تجویز داروی شیمیایی را قبول ندارند و می‌گویند تجوز داروهای شــیمیایی برای کاســبی و فروش شرکتهای دارویــی اســت.آنها روش خــود را در درمــان بیماریها ”اسلامی“ می‌دانند، اما وزارت بهداشت دو ســال پیش اعالم کرد، ”طب اسلامی“ نداریم. به گفته وزارت بهداشــت »در سیاستهای کلی سلامت طب سنتی با عنوان »طب سنتی ایرانی« آورده شده و کلمه اسلامی وجود ندارد.«افزون بر وزارت بهداشــت برخی مراجع تقلید از جمله آیت اهلل مکارم شــیرازی و جوادی آملی نیز به رد طب اســامی پرداختند. آیت الله جــوادی آملی درباره مدعیان طب اسلامی که به روایات روجوع می‌کنند گفته اســت: »از ۶هزار حدیث مربوط به طب اسلامی فقط ۵ درصد ســند دارد و همین ۵ درصد هم شــرایط و لوازم خاص خود را دارند؛ باید به دیدگاههای تجربی رجوع کرد.«

منبع : http://www.bahardaily.ir/

همرسانی خبر