//کارشناس تاریخ: ماسک ریشه در تاریخ ایران دارد

کارشناس تاریخ: ماسک ریشه در تاریخ ایران دارد

بهار : یک کارشناس تاریخ و تمدن ایران گفت: امروز با گســترش ویروس کرونا، کلمه ماســک بخش عمده ادبیات روزانه همه مردم جهان شــده است، اما استفاده از ماسک در تمدن ایران ریشه تاریخی دارد. جواد متقی نــژاد اظهار کرد: ماسک وسیلهای اســت که برای جلوگیری از آلودهکردن دیگران و هوای اطراف استفاده میشود و تنها قسمت دهان و بینی را میپوشاند که عملکرد این وسیله شــبیه عملکرد ابزاری است که موبدان زرتشتی به کار میبردند. وی افزود: موبدان زرتشــتی بــرای جلوگیری از آلوده کردن آتش مقــدس، تکه پارچهای را به نام پنام“ جلوی دهان میبستند که در دنیای امروز، ”پزشکان در اتاق عمل پنام بر صورت دارند. این کارشناس تاریخ و تمدن ایران تصریح کرد: پنام در اوستا و کتب پهلوی عبارت است از دو قطعه پارچه سفید از جنس پنبه که به روی دهان آویخته با دو نوار به پشت سر گره میزنند و زرتشتیان ایران آن را روبند مینامند. متقی نژاد گفت: پنام از لوازم موبدان است. این پرده کوچک که بنا به توضیح تفسیر پهلوی اوستا باید دو بند انگشت پائین تر از دهان باشد، وقتی به کار برده میشود که موبد در مقابل آذر مقدس اوستا سرود مراســم دینی را به جای میآورد و استعمال ِ پنام برای این اســت که نفس و بخار دهان به عنصر مقدس نرسد. ِ وی افــزود: در فرگرد۱۸ وندیــداد در فقره اول آمده اســت »چنین گفت اهــورا مــزدا در میان مردمان، هست کسی که پنام بســته، اما بندی از دین به میان بســته ندارد و خود را بــه دروغ موبد می ِ نامد. ای زرتشت پاک، تو نباید که چنین کسی را موبد بخوانی .«این کارشناس تاریخ و تمدن ایران، خاطرنشان کرد: در ایران قدیم نیز کسی که به نزد ِنام بر دهان میزد. شاه میرفت برای احترام و ادب پ این طرز ادب در دربار پادشــاهان چین هم معمول بوده اســت. پارچهای باشد چهارگوشــه که در دو گوشــه آن دو بند دوزند و پیروان زرتشت در وقت خواندن زند و پازند و اوستا آن را بر روی خود بندند.

منبع : http://www.bahardaily.ir/fa/Main/Pdf/5900/6

همرسانی خبر