//کلینیک های مجازی کرونا ایجاد میشود

کلینیک های مجازی کرونا ایجاد میشود

بهار : معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی تهران به منظور توانمندسازی بیماران و مراجعه کنندگان به مراکز درمانی، از ایجاد کلینیکهای مجازی در رابطه با کرونا خبر داد. فرشاد عالمه در نشست کمیته اپیدمیولــوژی دانشــگاه علوم پزشــکی تهران، راهبردهای مرتبط با کارگــروه مراقبت و درمان را تشــریح کرد و افزود: توانمندسازی و حفظ ایمنی کارکنان بیمارستانها، در دستور کار قرار گرفته و همچنین به منظور توانمندسازی بیماران و مراجعه کننــدگان نیز تولیــد محتوای آموزشــی، ایجاد کلینیکهای مجازی و سیستم مشاوره تلفنی مورد توجه قرار دارد. وی اظهار داشت: برای هر بیمارستان دو سناریو ظرفیت ســنجی بخشهای کرونا و غیر کرونا در زمینه نیروی انســانی، اقالم مصرفــی، تجهیزات پزشکی و فضای فیزیکی تعریف شــد و هریک از بیمارستانها ظرفیت خود را اعالم کردند. عالمه بر نظــارت و عملکرد بیمارســتانها در زمینه آمادگی و پاسخگویی مناسب در مواجهه با همه گیری کووید ۱۹ ،تاکید کرد. منان حاجی محمــودی معاون غــذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در این نشست، با بیان برنامه معاونت غذا و دارو در مدیریت اپیدمی کووید ۱۹ ،گفــت: این معاونت نقــش حمایتی و حفاظتی را برعهده دارد. بر این اســاس در زمینه نظارت بر تهیه و تولید مــواد ضدعفونی، برخورد با خطاها، برنامهریزی بهمنظور تأمین اقالم حفاظتی و داروهای مورداســتفاده در درمان بیماران کووید ۱۹ اقدامات متعددی تاکنون انجامشده است. وی بر آمــوزش و فرهنگســازی در واحدهای زیرمجموعه معاونت غــذا و دارو تاکید کرد و افزود: به منظور ارائه خدمات غیر حضوری و کاهش نیاز به مراجعه حضوری، توسعه کمی و کیفی فرآیندهای میز خدمت در دستور کار قرار گرفت.

منبع : http://www.bahardaily.ir/fa/Main/Pdf/5902/4

همرسانی خبر