//گامی جدید در تشخیص کرونا

گامی جدید در تشخیص کرونا

انتخاب : محققان به روشی جدید دست یافتند تا ناقلان بدون علامت کرونا را بتوانند از راه آزمایش بزاق دهان شناسایی کنند.

منبع : entekhab.ir/002M6I

همرسانی خبر